Ученически съвет

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Значение на УС:

 1. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност.
 2. Създаването на ученическия съвет е в отговор на потребностите на учениците от активизиране и демократизиране на взаимоотношенията в училище.
 3. Основни принципи на действие: демократичност, толерантност, инициативност и отговорност.

Цели на УС:

 1. Да обединява и представлява учениците от училището.
 2. Да дава гласност на проблемите на учениците.
 3. Да защитава правата и интересите на учениците.
 4. Да стимулира ангажираността в общо-училищния живот.
 5. Да съдейства за изграждането на активна позиция към явления и процеси в общността.
 6. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност.

 

Връзки на УС:

 1. Класните ръководители и учителите;
 2. Училищното ръководство и Педагогическият съвет;
 3. Родителската общност и Училищното настоятелство;
 4. Ученическите съвети на други училища;
 5. Извънучилищни институции, организации и фирми;
 6. Неправителствени организации, сдружения.

 

Финансиране на УС:
Финансово дейността на ученическите съвети се подпомага от училищното настоятелство, спонсори, благотворителни дейности и други инициативи на учениците и училището.

Видео от последната инициатива(май 2017):