Екип

Актуален списък за 2023/24 учебна година

Немски език

Илияна Мавродиева

заместник-директор

Климентина Нешева

учител

Лиляна Лазарова

учител

Мариана Филипова

учител

Мирослав Попов

учител

Нежля Неджиб

учител

Силвия Тончева

учител

Английски език

Миглена Василева

директор

Донка Петрова

учител

Албена Веселинова

учител

Мирослава Василева-Малева

учител

Павлина Станкова

учител

Сибел Хатиб

учител

Симеон Петров

учител

Хрисимира Костадинова

учител

Други езици

Камелия Титева

френски език

Радостина Георгиева

руски език

Симеон Петров

испански език

Други предмети

Виолета Петрова

Български език и литература

Дияна Боева

Български език и литература

Деница Василева

Български език и литература

Руска Генчева

Български език и литература – главен учител

Галина Михова

математика

Милена Аврамова

математика

Яна Русева

математика

Атанас Атанасов

физика

Диляна Димова

физика

Албена Пащиева

химия

Петя Стефанова

химия

Диляна Димова

физика

д-р Златина Петева

биология – заместник директор

Севдалина Венкова

биология

Златка Маринова

история

Преслав Пейчев

история

Стела Касапова

история

Емилия Стефанова

география

Красимир Павлов

география

Детелина Петрова

философия

Преслав Пейчев

свят и личност

Маргарита Мартинова

информатика и ИТ – главен учител

Мария Кирилова

информатика и ИТ

Анета Ангелова

изобразително изкуство

Мария Кирова

музика

Васил Франгов

физическо възпитание и спорт

Жулиета Андреева

физически възпитание и спорт

Светла Иванова

физическо възпитание и спорт

Преслав Пейчев

педагогически съветник

Таня Николова

педагогически съветник

Непедагогически персонал

Стефка Златева

секретар

Елена Петрова

главен счетоводител

Мария Димова

ЗАС

Антоанета Кирова

библиотекар и домакин

Пейо Пеев

консултант ИКТ