Прием

Дати за провеждане на НВО:
Български език и литература – 10 юни 2024 г.
Математика – 12 юни 2024 г.

БАЛООБРАЗУВАНЕ от 2017 г.:

 1. Удвоеният резултат от НВО по БЕЛ – максимален брой точки – 100х2=200
 2. Удвоеният резултат от НВО по математика – максимален брой точки – 100х2=200
 3. Оценките по БЕЛ и математика от Свидетелството за основно образование, приравнени към точки съответно:
  Отличен 6.00 – 50 точки
  Много добър 5.00 – 39 точки
  Добър 4.00 – 26 точки
  Среден 3.00 – 15 точки

Максимален бал – 500 точки, формирани от:
НВО по БЕЛ – 200 точки
НВО по математика – 200 точки
Оценка от свидетелството за основно образование по БЕЛ – 50 точки
Оценка от свидетелството по математика – 50 точки
ОБЩО: 500 точки

Забележка: Няма квоти за момичета и момчета. Учениците се класират по бал и поредност на желанията.

Информация за обучението по различни езици можете да прочетете тук

Профил - Английски език

Убеждение на учителите от катедра английски език и на учениците изучаващи езика, че чуждите езици премахват много от препятствията между хората, позволяват им да общуват, да работят заедно, да увеличат мобилността си и че всеки чужд език е средство за нови възможности, за нови приятели по света, за запознаване с други култури и разширяване на кръгозора, че езиковите умения повишават самочувствието и са предпоставка за успешна кариера.
Обучението по английски език в Езикова гимназия „Гео Милев” се реализира по учебен план на МОН за езиковите гимназии. Учениците от всички профили в 8 клас изучават английски език интнзивно, използват се и допълнителни помагала, които системата предлага.
В 9 клас се изучават и предмети на английски език – химия и опазване на околната среда, физика и астрономия. В различните випуски се работи по различни, подходящи за съответното ниво английски системи. По-популярни издателства, чиито учебни системи и помагала се използват в часовете по английски език са: Cambridge University Press, Macmillan, Longman, Express Publishing, Oxford. В 11 и 12 клас се изучава и английска и американска литература по учебниците за езиковите гимназии.
В 11 и 12 клас учениците, успешно положили изпит, получават международен сертификат , като нивата С1 и С2 се признават за кандидатстване в повечето европейски университети , в които обучението се води на английски език.
Признание за знанията и успеха на нашите ученици и професионализма на преподавателите по английски език в ЕГ „Гео Милев” е и фактът, че от 29.06.2009 г. гимназията е официално призната за член на асоциацията на Cambridge –училищата, което дава възможност на учениците да участват в национални състезания по английски език и да съпоставят знанията си с ученици от сродни училища.
Взаимоотношенията между колегите по английски език са много добри, съществува добра академична атмосфера на толерантност и доверие между ученици и преподаватели, допълваща се от високите професионални, научни и лични качества на учителите. Доказателство за това са отличните постижения на нашите ученици на олимпиади и състезания и на държавните зрелостни и кандидат-студентски изпити.
Накратко, преподавателите по английски език в Езикова гимназия „Гео Милев” използват най–ефективните езикови учебни системи и методи на преподаване. Техниките, които те употребяват, са фокусирани върху нуждите на гимназистите и успешно ги подготвят за университетските приемни изпити, както в България, така и в останалата част на света.
Солидна подготовка за успешно кандидатстване в университети и колежи в България и в чужбина;
– Непрекъснато обновяване на методиката на преподаване, съобразено със съвременните световни тенденции на чуждоезиковото обучение чрез семинари и квалификационни курсове за прогресивно развитие;
– Поддържане на европейски стандарти в обучението по английски език,6 езикови равнища съобразно общата европейска рамка (А1, А2, В1, В2, С1, С2); получаване на билингвално обучение по други предмети.
– Приоритет – изграждане на умения и способност за комуникация на чужд език
– Най-съвременното, модерно и адекватно на изискванията на технологичното развитие на обществото обучение; Обучение чрез система от учебници, съобразена с европейските стандарти за езиковите равнища;
– Ефективна подготовка и висока успеваемост на кандидатстудентските изпити в България и чужбина: TOEFL, SAT, Cambridge Certificate (PET, FCE, CAE) и др.;
– Мултимедийно обучение;
– Обучение от квалифицирани, компетентни и професионално мотивирани преподаватели;
– Индивидуално внимание за проследяване резултатите от обучението, напредъка и реализацията на всеки ученик;
– Участия в международни проекти за обмен на културо-историческото наследство и учебни практики.
Приоритетни подходи:
• Личностен – отчитащ индивидуалните възможности и амбиции на всеки ученик;
• Диференциран – работа в малки групи;
• Работа в екип.
Международни стандарти:
На учениците се дава възможност да придобият знания за полагане на изпити за сертификатни нива по английски и немски език от В1, В2 до С1 спрямо Общата Европейска езикова рамка. По този начин перспективата за реализация в престижни международни университети е абсолютно постижима.

Профил - Немски език

Обучението в профил „Немски език“ осигурява на учениците овладяването на немски език на високо равнище на комуникативна компетентност и диплома за средно образование, в която се вписва наименованието на профила – „Чуждоезиков – Немски език“.
Учениците, завършили този профил, са конкурентно-способни за продължаване на образованието във всички направления на университетите и техническите ВУЗ в България и чужбина, както и за професионална реализация в областите, свързани с умения за ползване на немски език като средство за комуникация.

По учебен план Немският език е първи профилиращ предмет. Втори профилиращ предмет е вторият чужд език (английски, френски или италиански език ).След 10. клас, за всяка следваща учебна година, Педагогическият съвет утвърждава (според желанията на учениците и възможностите на училището) предметите от оставащите общообразователни дисциплини, които учениците изучават с допълнителни часове в непрофилиращ ЗИП.
Обучавайки се в този профил, учениците достигат ниво на владеене на немски език, съпоставимо с изискванията за вход в специалност „Немска филология“, а получилите немска езикова диплома могат при желание директно да продължат образованието си в Германия или Австрия, без полагане на изпит за чужденци в съответната страна.

От 2000 год. в гимназията се обучават DSD класове.

В годините на обучение по немски език, учениците изучават литературни произведения от немски и австрийски автори и се запознават с културните особености на страните, в които се говори немски език. По време на обучението си имат възможност да се включат в многобройните проекти, по които се работи в гимназията. Това им дава шанса не само да осъществят контакти с връстници от други страни, но и да развият допълнителни умения да работят в екип и да осъществяват изследователска работа.
Учениците се запознават с писмения и устния превод и могат да намерят реализация като екскурзоводи, бизнес секретари, кореспонденти, асистент-преводачи, асистент-учители в детски градини и начални училища.

Клипът няма претенции за изчерпателност, маркира различните възможности за развитие, които предоставя гимназията.