Обучението в профил “Френски език” дава възможност на учениците да овладеят френски език на високо комуникативно ниво, което ги прави конкурентно-способни за продължаване на образованието си във ВУЗ в България и чужбина.

Учениците, които изучават френски език като втори чужд език имат възможност да се явят на изпитите DELF B1 и DELF B2 и да получат френска езикова диплома, с която могат директно да продължат образованието си във Франция, Белгия или друга франкофонска страна, без да полагат изпит за чужденци.

В годините на обучение по френски език учениците изучават литературни произведения от френски автори, запознават се с френската култура и бит, израстват духовно и обогатяват жизнения си опит. В часовете по френски език учениците се научават да работят по групи, в екип, което е от голямо значение за бъдещата им реализация. Те имат също възможност да се включат в различни проекти и да контактуват с връстници от други държави.

Учениците завършили профил “Френски език” могат да се реализират като екскурзоводи, асистент-преводачи, бизнес секретари и др.

В 8 клас учениците, идващи при нас, не познават френския език, нямат начални познания (както е случаят с английския език). За 1 учебна година те достигат до ниво А2 по международната езикова рамка. Усвояват около 5000 думи и комуникативни умения: да разбират текст на френски език в устна или писмена форма, да се изказват свободно по теми, свързани с бита и ежедневието им, да пишат приятелски писма и други текстове, близки до техния живот и интереси.

Учебният материал в 9 клас има за цел да доразвие знанията и уменията, придобити след 650-700 часа интензивно обучение в 8 клас. Той надгражда основните знания за езиковата система на френския език, чрез които се развиват умения за прилагането им в речта, както и умения за обучението по различни учебни предмети. Учебният материал дава възможност за развитие на комуникативната компетентност на учениците и поддържа мотивацията им за учене и реализация чрез чуждия език.

В програмата за 10 клас е включено начално обучение по френска литература. Учениците се срещат с френските писатели и поети от 17 век (представители на класицизма) и коментират техни адаптирани произведения. Запознават се и със структурата на френското аргументативно съчинение (съчинение-разсъждение). Това е основа, върху която се надгражда в 11 и 12 клас.

В 11 клас учениците изучават френската литература от 18 век (Просвещение) и 19 век (Реализъм). Правят кратко резуме на прочетена книга, литературни анализи на откъси от изучаваните произведения, изказват лично мнение, усвояват литературни езикови средства и научен стил.

В учебника за 12 клас са представени френските писатели и поети от 20 век, наши съвременници и техните предизвикателни творби, връх в световната литература. Учениците усъвършенстват умението да структурират организирани литературни анализи на френски език, както и да пишат аргументативно съчинение по литературна тема, официално писмо с различна тематика, CV и др.

В обучението по френски език се използват най-новите учебници, съответстващи с учебната програма на МОН за съответните класове:

За 8 клас: Rally plus (3 части + учебни тетрадки и дискове за слушане)

За 9 клас: Rally plus (2 части)

За 10 клас: Franзais langue et litterature

За 11 и 12 клас: Franзais langue et litterature (2 части)

Какво е DELF диплома за владеене на френски език?