Младите хора в Европа днес и утре

От 2001 година под ръководството на Ваня Лолова в училище започва дейност, свързана с европейски проекти и програма Сократ. Първият реализиран и финансово подкрепен от програма Коменски е проектът МЛАДИТЕ ХОРА В ЕВРОПА ДНЕС И УТРЕ (2002 – 2005)

1. Описание на проекта
„Младите хора в Европа – днес и утре“ е тригодишен проект по програма Коменски с участието на четири училища от Германия, Полша, Финландия и България. В проекта са включени теми, обхващащи различни области на познанието, както и проблеми, свързани с живота на младите хора в Европа.

2. Цели на проекта
– Разширяване хоризонта на мислене на учениците като граждани на обединена Европа.
– Толерантност към другите- различни от нас.
– Изграждане на активна гражданска позиция на младите хора към икономическите и социални проблеми на техните страни.
– Повишаване на мотивацията на учениците при работа по отделните учебни предмети.
– Новите информационни технологии- алтернативна форма на комуникация между младежите в Европа.

3. Целева група
Участници в проекта са младежи на възраст между 15- 18 години.Преподаватели от съответните средни училища от Германия, Полша, Финландия и България.

4. Очаквани резултати
– Изграждане на постоянно действаща интернет мрежа между четирите училища.
– Осъществяване на трайни връзки между участниците от партниращите училища.
– Задълбочаване на контактите чрез работа по нови проекти.
Връзки: http://comenius.bgservers.com/

Author: mkirilova