Указания за стипендии за 2-ри срок – подаване до 28.02.2017

У К А З А Н И Я

за условията, на които трябва да отговарят учениците,

          кандидатстващи за стипендия през ІІ-я срок на учебната 2016/2017год.  и реда, по който ще се попълват и предават заявление – декларации

 1. Право да получават стипендии през ІІ-я срок на учебната 2016//2017год. имат учениците, завършили основно образование / 10-ти клас,11 клас и 12 клас/ попадащи в една от следните групи:

а/       Ученици –отличници, постигнали успех не по-нисък от 5,50 през І срок на учебната 2016/2017г.Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите и    се изплаща по банков път .

б/       Ученици- инвалиди,  независимо от степента на инвалидност / 12 месеца в годината от началото на месеца ,през който е възникнало основанието  за получаването и/. Размерът на стипендията е целогодишна и  се определя от комисията по стипендиите и се изплаща по банков път.

в/     Ученици с починал родител / без родители или само с един родител  / , които не ползват пълна държавна издръжка, независимо от месечния доход и успеха. Размерът на стипендията е целогодишна и  се определя от комисията по стипендиите и    се изплаща по банков път .

г/       Ученици, с месечен доход на член от семейството до 427,00 лв. за периода м. август 2016г.- м.януари201. включително / 6 месеца/ и успех не по-нисък от Мн.добър 4,50 от І срок на  учебна 2016/2017г. година. Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите и се изплаща по банков път.

Учениците,  отговарящи на условията за получаване на стипендия, попълват и представят следните документи:

а/ Ученици – отличници:

 • общо заявление – декларация/ под формата на списък на ученици –отличници от съответния клас, в който се посочват трите имена , ЕГН  и постигнатия успех от ученика.Верността на отразените данни се удостоверява с положените от ученика и неговия  класен ръководител с подписи.

б/ Учениците, в групата,  упомената в т.1подт.”б” и „в” :

 • заявление-декларация
 • решение на комисията от ТЕЛК /за ученици-инвалиди/
 • смъртен акт / за случаите, когато ученикът има починал родител/

в/ Ученици, попадащи в групата за нисък доход :

 • заявления – декларация и придружаващи документи за семейния доход
 • Указание за изготвяне на необходимите   документи за нисък доход  се дават от счетоводството!!!

РАЗМЕРЪТ НА СТИПЕНДИИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИТЕ И ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА НА ГИМНАЗИЯТА.

ВНИМАНИЕ!

Крайният срок за представяне на документите е 28.02.2017г.

 1. Заявлението -декларация се подписва задължително от ученика и единия от родителите/настойника/, а само в частта за успеха – от класния ръководител.
 2. Документите се представят на К.Станчева- зав.адм.служба лично от ученика, кандидатстващ за стипендия.
 3. Образец на заявление – декларация се взема от счетоводството.
 4. Желателно е, всеки от кандидатстващите, преди попълването на заявлението-декларация да получи конкретни указания от административна служба-К.Станчева.

ОТ ДИРЕКЦИЯТА

Author: mkirilova