Обучението в профил „Немски език“ осигурява на учениците овладяването на немски език на високо равнище на комуникативна компетентност и диплома за средно образование, в която се вписва наименованието на профила – „Чуждоезиков – Немски език“.
Учениците, завършили този профил, са конкурентно-способни за продължаване на образованието във всички направления на университетите и техническите ВУЗ в България и чужбина, както и за професионална реализация в областите, свързани с умения за ползване на немски език като средство за комуникация.

По учебен план Немският език е първи профилиращ предмет. Втори профилиращ предмет е вторият чужд език (английски, френски или италиански език ).След 10. клас, за всяка следваща учебна година, Педагогическият съвет утвърждава (според желанията на учениците и възможностите на училището) предметите от оставащите общообразователни дисциплини, които учениците изучават с допълнителни часове в непрофилиращ ЗИП.
Обучавайки се в този профил, учениците достигат ниво на владеене на немски език, съпоставимо с изискванията за вход в специалност „Немска филология“, а получилите немска езикова диплома могат при желание директно да продължат образованието си в Германия или Австрия, без полагане на изпит за чужденци в съответната страна.

От 2000 год. в гимназията се обучават DSD класове.

В годините на обучение по немски език, учениците изучават литературни произведения от немски и австрийски автори и се запознават с културните особености на страните, в които се говори немски език. По време на обучението си имат възможност да се включат в многобройните проекти, по които се работи в гимназията. Това им дава шанса не само да осъществят контакти с връстници от други страни, но и да развият допълнителни умения да работят в екип и да осъществяват изследователска работа.
Учениците се запознават с писмения и устния превод и могат да намерят реализация като екскурзоводи, бизнес секретари, кореспонденти, асистент-преводачи, асистент-учители в детски градини и начални училища.