Убеждение на учителите от катедра английски език и на учениците изучаващи езика, че чуждите езици премахват много от препятствията между хората, позволяват им да общуват, да работят заедно, да увеличат мобилността си и че всеки чужд език е средство за нови възможности, за нови приятели по света, за запознаване с други култури и разширяване на кръгозора, че езиковите умения повишават самочувствието и са предпоставка за успешна кариера.
Обучението по английски език в Езикова гимназия „Гео Милев” се реализира по учебен план на МОН за езиковите гимназии. Учениците от всички профили в 8 клас изучават английски език интнзивно, използват се и допълнителни помагала, които системата предлага.
В 9 клас се изучават и предмети на английски език – химия и опазване на околната среда, физика и астрономия. В различните випуски се работи по различни, подходящи за съответното ниво английски системи. По-популярни издателства, чиито учебни системи и помагала се използват в часовете по английски език са: Cambridge University Press, Macmillan, Longman, Express Publishing, Oxford. В 11 и 12 клас се изучава и английска и американска литература по учебниците за езиковите гимназии.
В 11 и 12 клас учениците, успешно положили изпит, получават международен сертификат , като нивата С1 и С2 се признават за кандидатстване в повечето европейски университети , в които обучението се води на английски език.
Признание за знанията и успеха на нашите ученици и професионализма на преподавателите по английски език в ЕГ „Гео Милев” е и фактът, че от 29.06.2009 г. гимназията е официално призната за член на асоциацията на Cambridge –училищата, което дава възможност на учениците да участват в национални състезания по английски език и да съпоставят знанията си с ученици от сродни училища.
Взаимоотношенията между колегите по английски език са много добри, съществува добра академична атмосфера на толерантност и доверие между ученици и преподаватели, допълваща се от високите професионални, научни и лични качества на учителите. Доказателство за това са отличните постижения на нашите ученици на олимпиади и състезания и на държавните зрелостни и кандидат-студентски изпити.
Накратко, преподавателите по английски език в Езикова гимназия „Гео Милев” използват най–ефективните езикови учебни системи и методи на преподаване. Техниките, които те употребяват, са фокусирани върху нуждите на гимназистите и успешно ги подготвят за университетските приемни изпити, както в България, така и в останалата част на света.
Солидна подготовка за успешно кандидатстване в университети и колежи в България и в чужбина;
– Непрекъснато обновяване на методиката на преподаване, съобразено със съвременните световни тенденции на чуждоезиковото обучение чрез семинари и квалификационни курсове за прогресивно развитие;
– Поддържане на европейски стандарти в обучението по английски език,6 езикови равнища съобразно общата европейска рамка (А1, А2, В1, В2, С1, С2); получаване на билингвално обучение по други предмети.
– Приоритет – изграждане на умения и способност за комуникация на чужд език
– Най-съвременното, модерно и адекватно на изискванията на технологичното развитие на обществото обучение; Обучение чрез система от учебници, съобразена с европейските стандарти за езиковите равнища;
– Ефективна подготовка и висока успеваемост на кандидатстудентските изпити в България и чужбина: TOEFL, SAT, Cambridge Certificate (PET, FCE, CAE) и др.;
– Мултимедийно обучение;
– Обучение от квалифицирани, компетентни и професионално мотивирани преподаватели;
– Индивидуално внимание за проследяване резултатите от обучението, напредъка и реализацията на всеки ученик;
– Участия в международни проекти за обмен на културо-историческото наследство и учебни практики.
Приоритетни подходи:
• Личностен – отчитащ индивидуалните възможности и амбиции на всеки ученик;
• Диференциран – работа в малки групи;
• Работа в екип.
Международни стандарти:
На учениците се дава възможност да придобият знания за полагане на изпити за сертификатни нива по английски и немски език от В1, В2 до С1 спрямо Общата Европейска езикова рамка. По този начин перспективата за реализация в престижни международни университети е абсолютно постижима.