Стипендии за I срок на 2017/2018 учебна година

Преведени са по дебитните карти стипендиите за целия І срок на уч.2017/2018г.  само на учениците от 10кл. ,11кл. и 12 кл. Стипендиите за 8 клас ще бъдат преведени след получаване на тяхното допълнително финансиране. текст: Катя Станчева

Указания за стипендии за 2-ри срок – подаване до 28.02.2017

У К А З А Н И Я за условията, на които трябва да отговарят учениците,           кандидатстващи за стипендия през ІІ-я срок на учебната 2016/2017год.  и реда, по който ще се попълват и предават заявление – декларации Право да получават стипендии през ІІ-я срок на учебната 2016//2017год. имат учениците, завършили основно образование / 10-ти…