Указания за стипендии за 2-ри срок – подаване до 28.02.2017

У К А З А Н И Я за условията, на които трябва да отговарят учениците,           кандидатстващи за стипендия през ІІ-я срок на учебната 2016/2017год.  и реда, по който ще се попълват и предават заявление – декларации Право да получават стипендии през ІІ-я срок на учебната 2016//2017год. имат учениците, завършили основно образование / 10-ти…

Стипендии II срок 2015-2016

стипендии ІІ срок Размерът на стипендиите е утвърден  със Заповед  № 63 /06.11.2015г. Заповедта е качена в раздел “ Стипендии“ – І срок на учебна 2015/2016г. За ІІ – я срок няма промяна в размера. При промяна на размера ще се приложи нова заповед.