проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През учебната 2021/2022 година ЕГ „Гео Милев“ в част от проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото
обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на
дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.
До момента по Дейност 1 на проекта на гимназията са предоставени 17 лаптопа за педагогически специалисти, 64 лаптопа за ученици и шкаф за зареждане. Част от лаптопите са предоставени за ползване от учители и ученици, които са имали необходимост от тях по време на обучение в ОРЕС или на ротационен принцип. Част от лаптопите се използват в класните стаи по време на ротационен принцип или за включване на отделни ученицив класовете, които присъстват в час онлайн.
Проведени бяха обучения на 12 педагогически специалисти за работа в електронна среда по Дейност 3 на проекта.
Провежда се и обучение по Дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. То е предвидено за ученици които не посещават дневна присъствена форма на обучение или не се обучават във форма синхронно обучение от разстояние в електронна среда, за повече от 10 учебни дни по уважителни причини. Дейността цели да компенсира липсата на взаимодействие на учителите с ученици, да се предотврати възникването на обучителни затруднения и/или натрупването на пропуски при овладяването на учебното съдържание, както и да се работи за успешната адаптация на учениците към условията на синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в това число и чрез осъществяване подходяща подкрепа от педагогическите специалисти за справяне на учениците с емоционални, психологически и др. бариери, възникващи в процеса на обучението.

Author: mkirilova