Немски език

Обучението в профил „Немски език“ осигурява на учениците овладяването на немски език на високо равнище на комуникативна компетентност и диплома за средно образование, в която се вписва наименованието на профила – „Чуждоезиков – Немски език“.
Учениците, завършили този профил, са конкурентно-способни за продължаване на образованието във всички направления на университетите и техническите ВУЗ в България и чужбина, както и за професионална реализация в областите, свързани с умения за ползване на немски език като средство за комуникация.

Обучавайки се в профил немски език като първи чужд, учениците достигат ниво на владеене на немски език, съпоставимо с изискванията за вход в специалност „Немска филология“, а получилите немска езикова диплома могат при желание директно да продължат образованието си в Германия или Австрия, без полагане на изпит за чужденци в съответната страна.

От 2000 год. в гимназията се обучават DSD класове.

В годините на обучение по немски език, учениците изучават литературни произведения от немски и австрийски автори и се запознават с културните особености на страните, в които се говори немски език.
Учениците се запознават с писмения и устния превод и могат да намерят реализация като екскурзоводи, бизнес секретари, кореспонденти, асистент-преводачи, асистент-учители в детски градини и начални училища.

Author: mkirilova