Какво представлява DELF?

Това е Диплома за владеене на френски език, която се издава от Френското Министерство на образованието, която няма давност и е валидна навсякъде по света. Изискванията за различните нива на владеене на езика са съобразени с Общата Европейска рамка. Учениците, които искат да продължат обучението си във Франция трябва да притежават DELF В2.

DELF – Описание на необходимите знания и умения на ученик, който се явява на:

DELF А2
Ученикът може да чете и разбира кратки текстове върху ежедневни теми. Използва елементарни структури, изрази, за да предаде ограничена информация от ежедневния живот. Използва правилно елементарни изрази, комуникацията в кратки разговори е разбираема, но са налице паузи, търсене на думи, грешки. Може да отговори на елементарни въпроси, да следва разговора, но не и да го поддържа. Използва прости свързващи думи.

DELF В1
Ученикът може да чете и разбира текстове свързани с интересите му. Може да разбере и опише събития, чувства и да поддържа редовна кореспонденция. Притежава доста широка гама от изрази и думи, за да опише предвидими ситуации, за да изрази прецизно мнение относно някакъв проблем и теми като семейство, свободно време, интереси, пътуване, актуални теми, както и абстрактни теми, например в областта на културата. Използва точно структури и разговорни изрази, общува доста свободно, въпреки че търси думите си най-вече в по-дълги разговори. В състояние е да започне, поддържа и завърши разговор по познати теми, към които проявява интерес. Може да открие основните моменти в статия, аргументите в текст, да разбере голяма част от телевизионните програми – кратки интервюта, новини – когато се говори ясно.

DELF В2
Ученикът може да чете и разбира различни доста сложни текстове – специализирани статии, статии върху актуални теми – и да открива подходящата информация. Притежава доста обширен речник, за да опише ясно ситуация, за да изрази мнението си и да се аргументира свободно, без да търси думите си. Владее на доста високо ниво граматиката, не прави грешки водещи до недоразумения и е в състояние да ги корегира. Може да поддържа разговора като използва ограничен брой свързващи думи, за да се осъществи логическа последователност. Може да разбере оживен разговор между французи. Може да разбере документални филми, интервюта, магазинни предавания, филми на стандартен език.

Компоненти:
А2

Слушане (3-4 кратки документа) -25 минути -25 точки
Четене (3-4 текста) -30 минути -25 точки
Писане ( лична кореспонденция, съчинение за лични преживявания или събития от ежедневието) -45 минути -25 точки
Устен изпит -6-8 минути -25 точки

В1
Слушане (3 звукови документа) – 30 минути -25 точки

Четене (2 текста) – 35 минути -25 точки
Писане ( лична кореспонденция, електронна поща, съчинения)
– 45 минути -25 точки
Устен изпит -10-15 минути -25 точки

В2
Слушане (2 звукови документа) – 30 минути – 25 точки

Четене (2 текста) – 1 час – 25 точки
Писане (официално писмо, есе, статия) – 1 час – 25 точки
Устен изпит (подготовка 30 минути) – 20 минути -25 точки

Как да се подготвим за DELF ?

Всяка година в ЕГ се организира СИП за подготовка на учениците за DELF В1 и DELF В2. Освен, че придобиват представа за отделните компоненти на изпитите и тяхната сложност, учениците имат възможност да се подготвят за тях.

Author: mkirilova